https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Leerlingvolgsysteem | Eerschot

Leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsysteem/dossier
Om elke leerling gericht te kunnen begeleiden en de nodige zorg te geven, worden op onze school gegevens van leerlingen verzameld. Dat doen we in het leerlingvolgsysteem/dossier van het kind. Het leerlingvolgsysteem is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. In het leerlingvolgsysteem voert de leerkracht toetsresultaten in van methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen, registreert de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, stelt de plannen op en legt de notities vast. Bij inzage van het dossier door derden vragen wij altijd eerst toestemming aan u. Wij maken gebruik van ParnasSys.

Binnen de groep volgen wij de vorderingen van leerlingen op diverse manieren:

  • Met methode-gebonden toetsen.
  • Met methodeonafhankelijke toetsen (landelijk genormeerde toetsen).
  • Via observaties bijv. registratie sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Middels gesprekken met leerlingen.

De toetsresultaten en observaties worden op leerling-, groeps- en schoolniveau geanalyseerd en besproken. Dit gebeurt volgens een vaste jaarplanning. Er worden conclusies getrokken op drie niveaus: de individuele leerling, de groep en de doorgaande lijn binnen de school. U kunt de resultaten van uw kind volgen in het ouderportaal.

Ouderportaal
Wij vinden transparantie naar ouders toe belangrijk. Om deze reden hebben wij het ouderportaal, behorende bij ons digitale leerlingvolgsysteem, voor de ouders opengesteld. Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om informatie over de kinderen rechtstreeks met ouders te delen. Hierbij kunt u denken aan de resultaten van de citotoetsen, absentiegegevens, namen van de kinderen van de groep. We streven ernaar om het ouderportaal in de nabije toekomst met andere informatie uit te breiden. Als uw kind voor de eerste keer naar school gaat ontvangt u hiervoor inloggegevens.

Verschillende soorten besprekingen
Gedurende de schoolloopbaan van uw kind voeren we diverse gesprekken.

Overdracht van voorschoolse educatie naar onze school
De voorschoolse partners vragen ouders toestemming om hun registratie/observatie gegevens aan de basisschool te verstrekken. Indien het in het belang van het kind is, kan er eveneens een warme overdracht plaatsvinden. Dit betekent dat de pedagogisch medewerker, de leerkracht, IB-er en de directeur een gesprek voeren over de extra behoeften van het kind en hoe daar het beste mee om te gaan.

Groepsbespreking
Tijdens de groepsbesprekingen bespreken de leerkracht, de IB-er en de directeur het totale functioneren van de groep. De aanpak van de groep wordt uiteengezet, eventueel aangepast; dit zowel op sociaal-emotioneel als op leergebied.

Individuele leerlingbespreking
Naar aanleiding van de groepsbesprekingen kan er een individuele leerlingbespreking met de IB-er volgen. Hierin wordt de hulpvraag m.b.t. een leerling verder geanalyseerd en worden mogelijke vervolgstappen besproken.

Overdrachtsgesprek
Ieder jaar vindt er een groepsbespreking plaats aan het einde van het schooljaar. In dit gesprek worden alle leerlingen besproken. Hierbij zijn de IB-er, de vorige en de nieuwe leerkracht aanwezig. Er vindt ook een overdrachtsgesprek plaats met de scholen van het Voortgezet Onderwijs.

Bespreking Ondersteuningsteam (OT)
In het ondersteuningsteam bestaande uit directeur, IB-er , schoolmaatschappelijk werk en orthopedagoog van SKOSO worden hulpvragen van leerkrachten rondom kinderen besproken en verder geanalyseerd. De leerkracht met hulpvraag neemt tijdens de bespreking deel aan het OT. Afhankelijk van de hulpvraag kan een medewerker van CJG of andere externe instantie betrokken worden bij het OT. In het overleg worden beslissingen genomen wat betreft de vervolgstappen.

Multidisciplinair overleg (MDO)
Heel soms zijn de leer- of gedragsmoeilijkheden van een kind bij ons op school zo complex dat alle disciplines bij elkaar komen voor een overleg. Het kind wordt dan besproken in het MDO van de school. Bij dit overleg bent u als ouder samen met andere betrokkenen die nodig zijn voor het beantwoorden van de hulpvraag aanwezig. Het verslag van dit overleg wordt vastgelegd in het dossier van uw kind.

Zorg op maat/ Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoefte
Kinderen met extra onderwijsbehoeften die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen die zoveel mogelijk in de eigen groep. Soms wordt er hulp van externe instanties gevraagd om de optimale ontwikkeling bij leerkracht en kind te bewerkstelligen.

Verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs
Het is mogelijk dat binnen het traject MDO de school en de ouders tot de conclusie komen dat de huidige school niet (meer) in voldoende mate tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een kind, ook niet met extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. Gezamenlijk komen de deelnemers van het MDO tot een advies op welke school het beste aan de onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet kan worden komen. Dit kan een andere reguliere school voor basisonderwijs zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs. Voor plaatsing op een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs is volgens de wet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband vereist. Deze moet aangevraagd worden door of namens het bestuur van de school waar het kind wordt/is aangemeld. Het groeidocument wordt (met toestemming van de ouders) inclusief de bijlagen en het verslag van het MDO ter onderbouwing toegevoegd.

School Video Interactie Begeleiding
We maken ook gebruik van School Video Interactie Begeleiding (SVIB). SVIB is een praktische methode om leerkrachten te ondersteunen in hun werk. De begeleiding richt zich specifiek op de interactie tussen leerkracht en leerling. De korte video-opnamen van de klas worden samen met de leerkracht geanalyseerd. De werkwijze is concreet, leerkrachtvriendelijk en effectief. Het is geschikt voor alle situaties waarin leerkracht, kind of groep een steuntje in de rug nodig hebben. De SVIB-er maakt video-opnames in of buiten de groep en bespreekt deze met de groepsleerkracht. Om de volgende redenen kunnen video-opnames gemaakt worden.

  • Het geeft de groepsleerkracht inzicht in eigen functioneren in relatie tot de eigen groep.
  • Het geeft meer informatie over het functioneren van een zorgleerling.
  • Het biedt ondersteuning van leerkrachten en leerlingen bij leerlingen met specifieke problemen.

Voor alle opnames die in het kader van video interactiebegeleiding gemaakt worden, geldt dat deze alleen met toestemming van de betrokken leerkracht door derden bekeken mogen worden. Wanneer in het kader van het leerlingvolgsysteem video- opnames buiten de school gebruikt worden, wordt vooraf toestemming van de ouders gevraagd. Het doel van video-interactiebegeleiding is altijd het vergroten van de professionaliteit van leerkrachten. Indien u bezwaar heeft tegen het maken van opnames van uw kind, dan gelieve dit kenbaar te maken bij de directie.

Basisschooladvies overgang PO – VO
Met de invoering van de verplichte eindtoets Primair Onderwijs is het schooladvies leidend geworden bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. In groep 7 is de Entreetoets afgenomen en hebben de ouders al een voorlopig advies gekregen. Voor 1 maart krijgt elke leerling van groep 8 een definitief schooladvies. Hierin staat welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Wij kijken daarvoor onder andere naar de leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Naast dit schooladvies komt er een verplichte eindtoets, die in april zal worden afgenomen.  Deze eindtoets is een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies. Als centrale eindtoets hebben wij gekozen voor ROUTE 8. Medio groep 8 wordt het definitieve schooladvies met de ouders besproken. De ouders melden hun kind persoonlijk aan op een school van het voortgezet onderwijs. Als een leerling overstapt naar een andere school, dan heeft de nieuwe school gegevens over die leerling nodig. De uitwisseling van deze gegevens vindt plaats via OSO (Overstap Service Onderwijs). Wij stellen via OSO het overstapdossier van uw kind beschikbaar voor het voortgezet onderwijs. Als uw kind de eindtoets beter maakt dan verwacht, wordt – in overleg met ouders/verzorgers – het schooladvies heroverwogen. Dit kan leiden tot een wijziging in het schooladvies, maar er kan ook voor gekozen worden om niet van het schooladvies af te wijken.

Onderwijskundig rapport
Wanneer een leerling onze school verlaat als schoolverlater of tussentijds (verwijzing speciaal basisonderwijs, verhuizing) wordt aan de ontvangende school een onderwijskundig rapport verstrekt. Dit rapport wordt door de school opgesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leerlingendossier, waarin zitten: rapportcijfers, persoonsbeschrijvingen, CITO-gegevens, interne en externe verslagen, enz. De uitwisseling van de gegevens vindt ook hier via OSO plaats.

Leertijdverlenging of een groep overslaan
Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra begeleiding onvoldoende effect heeft. Het kan dan beter voor een kind zijn om een leerjaar over te doen. Er bestaat dan incidenteel de mogelijkheid van kleutertijdverlenging of zittenblijven. Daarnaast komt het ook voor dat een kind een groep overslaat. Om te bepalen of een kind gebaat is bij leertijdverlenging of een klas overslaan gaan we zorgvuldig te werk. De toetsresultaten, het gedrag en de sociaal emotionele ontwikkeling worden meegewogen in de besluitvorming. We nemen dit besluit alleen wanneer de leerkracht en intern begeleider ervan overtuigd zijn dat dit voor de ontwikkeling van het kind een goede oplossing kan zijn. Bij de besluitvorming streven we naar overeenstemming tussen de school en de ouders. De school heeft hierbij een stem van doorslaggevende betekenis.

Protocollen
Het werken met protocollen geeft eenduidigheid en helderheid in het volgen van procedures. In het dyslexieprotocol staat bijvoorbeeld per leerjaar vastgelegd op welke wijze wij lees-, en spellingproblemen signaleren, toetsen en welke interventies er geboden worden. Op deze wijze willen wij de signalering en begeleiding van kinderen met (mogelijke) dyslexie op onze school in kaart brengen. Het protocol hoogbegaafdheid helpt de leerkracht om de juiste keuzes te maken met betrekking tot de begeleiding van meer-, en hoogbegaafde leerlingen. Andere protocollen zijn: het pestprotocol, dyscalculieprotocol het overgangsprotocol.

Schorsing en verwijdering
Het komt gelukkig niet vaak voor. Maar in geval van ernstig wangedrag van een leerling kan een leerling geschorst of verwijderd worden. Het besluit daartoe zal genomen worden door het bevoegd gezag, na overleg met de ambtenaar leerplichtzaken en nadat de ouders gehoord zijn. Bij de directie ligt een protocol schorsing en verwijdering ter inzage.