Resultaten van het onderwijs

Uitgangspunten bij het bepalen van resultaten
Voordat duidelijk wordt welke mogelijkheden een kind heeft, moet er het nodige gebeuren. Welk schooltype voor uw kind haalbaar is, hangt vooral af van de interesse, motivatie en aanleg van uw kind. De begeleiding die u uw kind thuis geeft en de basisschool dragen hier natuurlijk ook in belangrijke mate aan bij. Ieder kind is anders. Daar moeten we als school op inspelen. Zodoende kunnen we met behulp van onze onderwijsmethoden het optimale uit uw kind halen op het gebied van basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen) en sociaal-culturele vaardigheden. We moeten de kinderen laten voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Dit kan ook betekenen dat kinderen extra hulp nodig hebben om te kunnen leren. Mede op basis van ons leerlingvolgsysteem bewaken we de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. De resultaten en vorderingen van uw kind worden minimaal tweemaal per jaar met u besproken en worden in het rapport van uw kind vermeld.

Kwaliteit van het onderwijs
Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs. Regelmatig stellen we ons de vijf kwaliteitsvragen:

 1. Doen wij de goede dingen?
 2. Doen wij de goede dingen goed?
 3. Hoe weten we dat?
 4. Vinden anderen dit ook?
 5. Wat doen we met deze informatie?

Belangrijk hierbij is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat de juiste stappen om de kwaliteit te verbeteren door iedereen uitgevoerd worden. Dit betekent ook dat er conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op individueel leerkrachtniveau en schoolniveau. Sturend bij het bepalen van de schoolontwikkelingen, zijn onze evaluaties op de resultaten van ons onderwijs. Bij deze evaluaties zetten we de huidige resultaten af tegen landelijke gemiddeldes en onze eigen normen. Dit doen we aan de hand van verschillende instrumenten.

 • We meten jaarlijks de tussenopbrengsten op cognitief gebied (rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling ) via ons leerlingvolgsysteem op basis van landelijk genormeerde Citotoetsen.
 • We meten jaarlijks de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen (ZIEN)
 • We meten jaarlijks de eindopbrengsten van onze leerlingen via de landelijk genormeerde eindtoets van Cito in groep 8.
 • We volgen structureel de vorderingen van onze oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs.
 • We houden eens in de twee jaar een tevredenheidonderzoek onder ouders, leerlingen en personeel.
 •  

Uitstroom voortgezet onderwijs
De schoolkeuze voortgezet onderwijs is afhankelijk van:

 • De capaciteiten van het kind
 • Omgevingsinvloeden (welke uitdagingen worden er geboden).

Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn belangrijke factoren. De beste vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind, waar het zich gelukkig voelt en naar behoren kan functioneren. De leerresultaten aan het eind van groep 8 worden vastgesteld door middel van de Eindtoets, waaraan alle leerlingen deelnemen. De resultaten van de school liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. U treft hieronder het overzicht van de uitstroomgegevens naar het voortgezet onderwijs van de afgelopen schooljaren.

Inspectie
De onderwijsinspectie maakt jaarlijks een risicoanalyse van elke school. Er wordt gekeken naar cijfers, opbrengsten, verslagen en signalen. Wanneer de inspectie geen risico’s constateert krijgt een school basistoezicht. Basisschool Eerschot valt in deze categorie. Scholen met basistoezicht worden 4-jaarlijks door de inspectie bezocht. Voor onze school heeft het vorige onderzoek op school in mei 2015 plaatsgevonden. Uiteraard is een school in ontwikkeling en levert dit aandachtspunten op. Deze aandachtspunten vindt u terug in ons jaarplan. Het rapport hiervan ligt op school ter inzage. Het is ook te vinden op www.onderwijsinspectie.nl.