https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Passend onderwijs | Eerschot

Passend onderwijs

Met ingang van 01-08-2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Met het wetgevingstraject Passend Onderwijs staan scholen en besturen voor de opdracht te komen tot een continuüm van onderwijsondersteuning voor leerlingen.
Het uitgangspunt hierbij is dat reguliere basisscholen binnen hun basisondersteuning zoveel mogelijk tegemoet kunnen komen aan onderwijsbehoeften van de leerlingen. Mocht de basisondersteuning niet toereikend zijn, dan zet het Samenwerkingsverband extra ondersteuning in.
De scholen van SKOSO werken vanaf 01-08-2014 officieel samen in het Samenwerkingsverband 30.06 en maken binnen het systeem van Passend Onderwijs afspraken over passend onderwijs voor alle leerlingen.
In het samenwerkingsverband participeren reguliere basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Middels een nieuwe interne zorgstructuur anticipeert SKOSO op Passend Onderwijs, waardoor goed onderwijs blijft gewaarborgd.

Passend onderwijs (SWV PO 30 06)

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is. Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen, samen in Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 (SWV PO 30 06). Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Bijvoorbeeld als er sprake is van dyslexie, bij gedragsproblemen, bij meer- en hoogbegaafdheid of bij taalachterstanden. In passend onderwijs heeft iedereen een rol: het schoolbestuur, leerkrachten en andere professionals, ouders, jeugdhulp, partners, gemeenten en het samenwerkingsverband.

Hoe passend onderwijs werkt en wie wat doet, leest u op de website van SWV PO 30 06. Hier vindt u ook een infographic en animatiefilm die meer uitleg geven.
De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Hierin zijn ouders en docenten vertegenwoordigd. In het Ondersteuningsplan van SWV PO 30 06 staan afspraken over hoe we samenwerken, waar we in de periode 2019-2023 aan werken, hoe we middelen inzetten en hoe we kwaliteit bewaken.
Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Dat kan via www.swvpo3006.nl

 

SchoolOndersteungingsProfiel (SOP)

In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs heeft onze school een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkings-verband (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) vormen de basis van het aantonen van de ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen.

Het School Ondersteuningsprofiel van onze school.

Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een korte typering van onze school
  • De kwaliteit van onze basisondersteuning
  • De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
  • De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.