Ontwikkelingen

De school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs dat onderwezen wordt. Jaarlijks stellen we doelen op om de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Systematisch moet worden nagegaan of de doelen ook bereikt zijn. Op basis daarvan zullen nieuwe doelen voor verdere verbetering worden opgesteld. Vervolgens worden de effecten van die verbeteractiviteiten geanalyseerd en gecommuniceerd met de betrokken geledingen. Het geheel kenmerkt zich door een cyclische aanpak. Dit gebeurt op basis van het schoolplan, opgesteld door de directie van de school. Met behulp van dit meerjarenplan wordt een jaarplan gemaakt.

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school Het onderwijs is voortdurend in beweging. Vele maatregelen en vernieuwingen zijn de afgelopen jaren op ons afgekomen. Het is de kunst om hier een goede en verantwoorde keuze in te maken.

Terugblik op het schooljaar 2017-2018

 • We hebben het visietraject afgerond.
 • We zijn gestart met de uitvoering van leerarrangementen.
 • Kinderen hebben opdrachten gehad waarbij ze ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend aan de slag konden.
 • Er is een onderzoek uitgevoerd m.b.t 21st century skills
 • We zijn gestart met Klasbord.
 • We hebben gekozen voor een nieuwe leesmethode: Lijn 3. We hebben in het kader van CMK een aantal ateliers uitgevoerd i.s.m. kunstenaars.

Beleidsvoornemens voor het schooljaar 2017-2018

 • Het structureel verbeteren van de tussen- en eindresultaten op de gebieden technisch, begrijpend lezen en rekenen.
 • Vergroten van de instructievaardigheden door gebruik te maken van het EDI-model( Expliciete Directe Instructie)
 • In kaart brengen van de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen en het planmatig afstemmen van het onderwijsaanbod op de leerlingen, individueel en (sub)groepsgewijs.
 • We sluiten steeds beter aan bij de onderwijsbehoeften en talenten van de leerlingen.
 • Verder ontwikkelen van leerarrangementen, zodat de kinderen onderzoekend en ontdekkend betrokken zijn bij hun leerproces.
 • Eigenaarschap van het eigen leerproces. Door leerkrachten worden er gesprekken gevoerd met leerlingen, waarbij de focus ligt op het stimuleren en vergroten van eigenaarschap voor het eigen leerproces.
 • In het kader van educatief partnerschap willen we ouders nog nadrukkelijker betrekken bij het onderwijs en de opvoeding op onze school. De ouders zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun kind.
 • In samenwerking met De Verbinding willen we inhoudelijk vormgeven aan de ononderbroken ontwikkeling van kinderen en een aansluitend aanbod binnen de kinderopvang, peutergroepen, kleutergroepen en het peuterarrangement creëren.
 • Het gericht verbeteren van de deskundigheid van het team en de verdere ontwikkeling van de professionele teamcultuur.

Relatie school en omgeving
We vinden het belangrijk om contacten te onderhouden met andere scholen en instellingen. We onderhouden bv. contact met:

 • De Verbinding (kinderopvang en peuterspeelzaal)
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Onderwijsexpertisecentra
 • Opleidingen zoals PABO en ROC