https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Onderwijskundige ontwikkelingen | Eerschot

Onderwijskundige ontwikkelingen

Spelen is voor (jonge) kinderen erg belangrijk, omdat zij spelenderwijs leren. Er is in de school voldoende ontwikkelingsmateriaal aanwezig, wat de kinderen stimuleert en uitdaagt tot leren. Ook het werken zowel aan tafel als in de hoeken, neemt een belangrijke plaats in. Tijdens de activiteiten leren de kinderen allerlei vaardigheden. We werken in de kleutergroepen aan de hand van thema’s (bijv. herfst, vakantie, techniek). Beweging is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. We spelen buiten. Binnen worden regelmatig bewegingsspelletjes in de klas gedaan, maar ook wordt er bewegingsonderwijs gegeven in de gymzaal. Muziek is op een natuurlijke manier ingebed in het dagprogramma. We zingen liedjes, maken muziek met instrumenten en bewegen op muziek.

Lezen

Het lezen wordt deels thematisch aangeboden en deels vanuit methodes vormgegeven. Het lezen en schrijven komt in alle activiteiten binnen ons onderwijs terug. Het neemt een belangrijke en herkenbare plaats in. We bieden daarbij verschillende strategieën aan. Voor lezen en schrijven komen onze doelen en strategieën voor een groot gedeelte uit methodes.

Groep 1-2
De spelactiviteiten boren bij kinderen ontluikende geletterdheid aan. Lezen en schrijven hebben daar een belangrijke rol in. De lees/schrijfactiviteiten staan vooral in het teken van het ontdekken en aandacht voor de ontluikende geletterdheid. Daarnaast vormt de methode Schatkist een deel van het lees- en schrijfaanbod in de groepen 1-2.

Groep 3-8
In groep 3 werken we voor technisch lezen met de methode Lijn 3 . Deze methode werkt met een aanpak waarbij de leerlingen in niveaugroepen passend leesonderwijs aangeboden krijgen. Vanaf groep 4 werken we voor technisch lezen met de methode Estafette. Met deze methode wordt het voortgezet technisch lezen bevorderd. Kinderen lezen verhalende teksten, informatieve teksten en oefenen ook met woordrijtjes het tempo lezen. In groep 4 start ook de methode Taal Actief, waaronder ook de spelling valt. Hier leren de kinderen de spellingregels en de strategieën. Het begrijpend lezen wordt vanaf groep 4 aangeboden via de methode Nieuwsbegrip. Dit is een digitale methode waarin actuele onderwerpen worden behandeld. De methodes Estafette, Taal Actief en Nieuwsbegrip leveren een doorgaande lijn tot en met groep 8 voor ons lees- en spellingaanbod.

Schrijven

Op onze school gebruiken we de methode Klinkers. Vanaf groep 1 wordt veel aandacht besteed aan het trainen van de schrijfvoorwaarden, waaronder de fijne motoriek, oog- handcoördinatie, nauwkeurige waarneming en een goede pengreep en schrijfhouding.

Rekenen

In groep 3 t/m 8 werken we met de methode ‘Wereld in getallen 5’. Er wordt veel aandacht en tijd besteed aan het leren en oefenen van vaardigheden. De projecttaken geven ons de ruimte om uitgebreid allerlei dingen die te maken hebben met meten, tijd en geld aan de orde te laten komen. Iedere week behandelt de leerkracht een projecttaak. Als aanvulling op het rekenonderwijs zetten we de computer in om de rekenvaardigheden te vergroten.

Groep 1-2 
De activiteiten worden vanuit de kring, spel en tijdens de werkmomenten aangeboden. De rekenbegrippen, (synchroon) tellen, meten, wegen, tijdsbesef, hoeveelheden, cijfersymbolen, kleur en vorm komen ook aan bod.

Groep 3-8 
De methode werkt met instructie -en zelfstandig werklessen. De methode biedt voldoende ruimte voor differentiatie. In groep 3 maken de kinderen kennis met de getallen tot en met 20. Later in het jaar wordt onder andere een begin gemaakt met het automatiseren van sommen. In groep 4 wordt het automatiseren verder uitgebreid. Daarnaast komt de getallenlijn tot 100 aan bod en leren de kinderen de tafels 1 t/m 6 en die van 10. In de groepen 5 en 6 zijn de bewerkingen tot 1000 erg belangrijk als basis voor het vervolg van de rekenactiviteiten. Ook wordt er in deze groepen al een begin gemaakt met het metriek stelsel. In groep 5 worden de tafels van 1 t/m 10 geautomatiseerd. Vanaf groep 6 worden breuken, procenten, verhoudingen en grafieken aangeboden. De nadruk ligt in de groepen 7 en 8 op verdieping van de leerstof en toepassing daarvan. De stof uit voorgaande jaren wordt nu vooral gebruikt voor complexere opgaven en wiskundige vraagstukken.

Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs 

Om de wereld te kunnen begrijpen moeten kinderen kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Maar ze hebben ook kennis van de vaardigheden van de 21ste eeuw nodig.
Blink is een methode voor groep 3 t/m 8 die wereldoriëntatie geïntegreerd aanbiedt. De methode is geheel digitaal en wordt jaarlijks geactualiseerd. 
In de groepen 1- 2 komen onderwerpen aan bod die betrekking hebben op de leefwereld van de kinderen. De seizoenen komen nadrukkelijk aan bod. We laten de kinderen ook veel ervaring opdoen, zowel binnen als buiten de school.

21st century skills

We geven op onze school gericht aandacht aan het ontwikkelen van de volgende 21st century skills: samenwerking, communicatie, sociale en culturele vaardigheden (waaronder burgerschap), ICT probleemoplossende vaardigheden, creativiteit en kritisch denken. We willen de kinderen in aanraking laten komen met verschillende tools en vaardigheden die te maken hebben met de 21st century skills zoals onderzoekend en ontwerpend leren. We willen betekenisvol onderwijs geven waarbij de talenten van ieder kind tot zijn recht komen. 

Techniek

Bij dit vakgebied willen wij de kinderen in aanraking brengen met wetenschap en techniek, zodat zij hun talenten ontdekken en een positieve houding ten aanzien van wetenschap en techniek ontwikkelen. Zo leren kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag.

Verkeer

Er worden verkeerslessen gegeven vanuit de “Jeugdverkeerskranten” van 3VO, waardoor de kinderen altijd kennisnemen van de meest actuele verkeersregels. In groep 8 wordt in het voorjaar een schriftelijke en praktische verkeersproef afgenomen. De schriftelijke verkeersproef wordt in de klas voorbereid. Voor de praktische verkeersproef wordt de route mee naar huis gegeven en kan deze door de kinderen zelf, met hun ouders, een aantal keren ter voorbereiding worden gefietst.

Engels

Het aanbieden van de Engelse taal gebeurt in groep 6 t/m 8. Het belangrijkste doel is de leerlingen vroegtijdig vertrouwd te maken met het verstaan van Engels als belangrijkste internationale taal. De leerlingen leggen de basis voor het spreken en lezen van de Engelse taal, uitgaande van de communicatie in alledaagse situaties. We gebruiken de methode ‘Take it Easy’.

Sociale redzaamheid en leefstijl

In alle groepen hanteren we de methode ‘Leefstijl’. In deze lessen besteden we aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden. De nadruk ligt op het omgaan met andere mensen en de wereld. Het omvat een scala van vaardigheden zoals kennismaken, luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit, omgaan met groepsdruk, risico’s inschatten en doelen stellen. Daarnaast worden kinderen uitgedaagd door middel van rollenspelen, gesprekken, muziek, dans en creatieve verwerkingsopdrachten na te denken over hun mogelijke bijdrage aan de samenleving.

Actief burgerschap en integratie

In de WPO (Wet op het Primair Onderwijs) staat dat scholen Actief Burgerschap en Sociale Integratie moeten bevorderen en ervoor zorgen dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen. We zien burgerschap als taak van de school, waarbij we leerlingen (mede)opvoeden tot evenwichtige, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. We willen een bijdrage leveren aan de vorming van kritische, mondige burgers, die kritisch omgaan met informatie (van o.a. internet, media).
Wat doen we zoal:

  • We leren kinderen met andere mensen om te gaan.
  • We werken aan een open houding van kinderen naar de samenleving.
  • We bevorderen de basiswaarden, de kennis, vaardigheden en houdingen die nodig zijn om deel te nemen aan de democratische rechtsstaat.‚Äč
     

Kunstzinnige en culturele vorming

Lessen handvaardigheid en tekenen worden in alle groepen gegeven. De lessen zijn gericht op het aanleren van technieken en vaardigheden en de ontwikkeling van de fantasie. Er zijn muzieklessen in alle groepen. In de groepen 4 , 5 en 6 worden de muzieklessen door een vakdocent gegeven. We brengen onze leerlingen cyclisch in aanraking met dans/muziek, drama, beeldende kunsten, musea, proza- en vertelkunst in taal. Daarbij maken we gebruik van het aanbod van de Marktplaats CURIOSO. We werken vier keer per jaar met ateliers. Dit is een werkvorm waarin kinderen keuze hebben uit een aanbod van expressieve activiteiten zoals drama, dans, muziek, tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, fotografie, cultuureducatie en techniek. Werken met ateliers is een geschikte en complete werkvorm om kinderen naast verstandelijk, ook creatief en sociaal-emotioneel te laten ontwikkelen. Ateliers zijn groep overstijgend. Regelmatig worden ateliers mede verzorgd door kunstenaars en enthousiaste en kundige ouders. Wij zijn een CMK-school. (Cultuureducatie met Kwaliteit).

Bewegingsonderwijs

Bewegen is van essentieel belang voor jonge kinderen. Ze leren zich in de breedste zin oriënteren in de ruimte. Op school streven we ernaar dat een kind met plezier beweegt. De kinderen uit de kleutergroep spelen dagelijks buiten of gymmen in de gymzaal op school. De gymlessen bestaan uit één keer per week spelles en één keer een toestellenles. Groep 4 gymt de ene week tweemaal en de andere week eenmaal. En gaat om de week zwemmen. Iedere leerling vanaf groep 3 is verplicht om gymkleding en gymschoenen te dragen.

ICT

Alle huidige en toekomstige basisschoolleerlingen zijn vertrouwd met het internet. Voor onze school reden genoeg om aansluiting te zoeken bij deze bron van informatie, maar ook reden om de kinderen te leren er verstandig mee om te gaan. Wij maken binnen onze leeromgeving volop gebruik van digitale leermiddelen. Tablets en computers worden gebruikt als hulpmiddel en zijn bij uitstek geschikt om beter aan te sluiten bij de behoeften van de individuele leerling.