https://bseerschot.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad | Eerschot

Medezeggenschapsraad

Iedere school kent een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. De MR is een wettelijk verplicht orgaan.
Voor belangrijke besluiten heeft het schoolbestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig; denk aan besluiten over het schoolplan, het zorgplan, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen zoals bv. de vakantieregeling.

De MR van onze school is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Er hebben 3 personeelsleden en 3 ouders zitting in de MR. De directeur is als adviseur aanwezig tijdens de MR-vergaderingen. De MR bespreekt allerlei zaken zoals formatiebesteding (inzet personeel), financieel beleid, diverse  andere beleidsvraagstukken, vakantieregeling, sollicitatieprocedures en andere vastgestelde afspraken.

De MR houdt via de nieuwsbrief van de school de ouders op de hoogte van haar werkzaamheden. De notulen van de MR-vergaderingen worden op de website van de school geplaatst.De vergaderingen van de MR-raad zijn openbaar. De MR houdt via de oudercommunicatie-app van de school, de ouders op de hoogte van haar werkzaamheden.
 
De MR van onze school is als volgt samengesteld:

Oudergeleding Personeelsgeleding
Dhr. Pim Hagen (voorzitter) Mevr. Suzanne van Boxmeer
Mevr. Patricia van Alst Mevr. Marieke van de Weideven
Dhr. Erwin van Nielen Mevr. Yvonne van de Velde

Ouderpanel
Vanuit de MR worden alle ouders/verzorgers van onze school benaderd om lid te worden van het ouderpanel. Lid zijn betekent dat er gevraagd wordt om 1 keer per 2 maanden een korte vragenlijst in te vullen. Hiermee kunnen we de stem van ouders binnen onze school nog beter laten horen.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Om niet met alle MR-en van de scholen afzonderlijk te hoeven overleggen heeft het bestuur, met goedkeuring van alle MR-en, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld.
Alle zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen die vallen onder het bestuur van SKOSO, worden besproken in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Vanuit onze school zijn twee leden afgevaardigd om zitting te nemen in de GMR.
Het gaat om een ouderafvaardiging en een personeelslid.
De GMR van onze school is als volgt samengesteld:
Dhr. Dennis van Beers (Oudergeleding)
Mw. Maria Dekkers (Personeelsgeleding)

Klankbordgroep
In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een klankbordgroep. De klankbordgroep is een groep ouders die, samen met de schoolleiding, een paar keer per jaar bij elkaar komt om te praten over ontwikkelingen en andere algemene zaken.